Wednesday, 19 September 2012

some ideas for using natto...

natto on toast...

natto omelet...

 natto panini...